USEFUL LINKS -->WB 8th JRM-->JRM Statewise List - 16 States Basic
Andhra Pradesh
Bihar
Chattisgarh
Gujrat
Haryana
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Maharastra
Madhya Pradesh
Orissa
Punjab
Rajasthan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
West Bengal